Udruženje BIOMASA u Bosni i Hercegovini

Udruženje Biomasa u Bosni i Hercegovini (engl. Association Biomass in Bosnia and Herzegovina) je osnovano sredinom 2012. godine rješenjem (broj UP08-07-1-236/12) o upisu u Registar udruženja kod Ministarstva pravde BiH, sa sjedištem u Sarajevu.UNDP u Bosni i Hercegovini je u sklopu GEF projekta „Zapošljavanje i sigurno snabdijevanje energijom korištenjem biomase u Bosni i Hercegovini“ identificirao jasnu potrebu za povećanjem i kreiranjem samoodr


Trenutno Udruženje broji 15 članova i samo je član Evropskog Udruženja za biomasu (AEBIOM-The European Biomass Association).
Udruženje je imalo za cilj da okupi sve interesne grupe iz sektora biomase u BiH kako bi se poboljšalo zastupanje interesa ovog sektora i kako bi se pratili svjetski trendovi u legislativi, tehnologiji i marketingu biomase. Formiranjem Udruženja biomasa u BiH, Bosna i Hercegovina je se približila svjetskim trendovima u proizvodnji i korištenju obnovljivih izvora energije. Ovim projektom se u konačnici uklanjaju tržišne barijere između Bosne i Hercegovine, njenih proizvođača biomasa i ostatka svijeta.
Samo neke od aktivnosti koje Udruženje planira da provede kako bi svijetu približio Bosansko-Hercegovačko tržište biomasa su izrada projekta „Mape biomasa u Bosni i Herecegovini“ kako bi inostrani izvoznici imali tačne online informacije o lokaciji, količinama, kvalitetu, dostupnost, cijenama itd biomasa na tržištu u BIH, zatim nabavka EU standarda za biomase kako bi članovi mogli da svoj proizvod prilagode EU standardima i tržištu. Također planira se i izrada projekta „Formiranja ispitnog centra biomasa u BIH“ kako bi domaći proizvođači mogli da ispituju svoje proizvode i da svojim kupcima daju tačne informacije o kvaliteti istog. Ovo su samo neki od projekata na kojim je Udruženje planiralo da radi kako bi istakao važnost i poboljšao samoodrživost tržišta biomase u BiH.


ČLANOVI UDRUŽENJA

Pravni subjekti:

REIC NVO – Regionalni centar za obrazovanje i informisanje iz održivog razvoja

ENOVA d.o.o. Sarajevo

KOVAN M.I. d.o.o. Gračanica

Dvokut-pro d.o.o Sarajevo

CETEOR d.o.o. Sarajevo

Preduzeće za proizvodnju i distribuciju energije "ESCO ECO ENERGIJA" d.o.o. Livno

BIOENERGI d.o.o. Vitez

U.G. Centar za okolišno održivi razvoj COOR

EMPES d.o.o. Banja Luka

VG-MONTING d.o.o. Vitez

Duzel group-J d.o.o. Žepće

Unior savjetovanje i trgovina BH d.o.o.

"Peštalić" d.o.o. za proizvodnju, promet i usluge

Planinarsko Društvo "Busija"

Fizička lica:

Danijela Šinik

 

 

Biomasa u Bosni i Hercegovini

Najznačajniji izvor biomase u BiH za proizvodnju energije je je šumska drvna masa (ogrjevno drvo i šumski ostatak) i drvni otpad iz drvoprerađivačke industrije. Ostaci biomase iz poljoprivredne proizvodnje imaju značajan energetski potencijal, koji je najvećim dijelom ograničen na područja sjeverne i sjeveroistočne Bosne. Šume su jedan od glavnih prirodnih resursa BiH, koja je jedna od najbogatijih država u Evropi prema pokrivenosti i raznolikost


Na Dijagramu 1. prikazana je ukupna godišnja proizvodnja drvnog ostatka u državnim šumama u BiH. Od iznosa stvarne sječe šume, samo je 3,7 miliona m³ oblog drveta, dok je preostalih 0,7miliona m³ ostavljeno kao drvni otpad. Više od jedne trećine oblog drveta koristi se kao ogrjevno drvo (1,3 miliona m³), a ostatak je usmjeren uindustrijsku upotrebu (2,4 miliona m³), od kojih je gotovo jedna trećina pilanski drvni otpad (0,8 miliona m³). Od 0,7 miliona m³ preostalih nakon sječe kao drvni otpad, dvije trećine su dostupne za korištenje (0,5 miliona m³). Godišnja proizvodnja drvnih ostataka od šumskih ostataka i pilanskog drvnog otpada se procjenjuje na oko 1,3 miliona m³.

biomasauBiH

 

Prema Studiji energetskog sektora BiH, u prosjeku, godišnji udio drvnih ostataka kao biomase u ukupnoj potrošnji primarne energije iznosio je oko 4,2 do 8,5%. U teoriji, raspoloživa biomasa može da dostigne udio od gotovo 14% u ukupnoj potrošnji energije. Prema podacima iz „Prvog nacionalnog izvještaja o klimatskim promjenama u BiH“, biomasa čini oko 9% od ukupnog primarnog snabdijevanja energijom, najvećim dijelom kao ogrjevno drvo i drvni ostatak. U Bosni i Hercegovini energija iz biomase ima značajnu ulogu uglavnom kada se radi o ogrjevnom drvetu za proizvodnju toplotne energije, naročito u ruralnim područjima, jer je, istorijski gledano, ruralno stanovništvo u svim krajevima koristilo biomasu za grijanje i/ili kuhanje. Ogrjevno drvo je uglavnom značajno u ruralnim područjima i malim gradovima kojima nije dostupna mreža javnog grijanja. Biomasa u obliku ogrjevnog drveta i drvenog uglja je trenutno rastući izvor energije u BiH, čija se prosječna potrošnja procjenjuje na 1,3 miliona m³ godišnje. U istočnoj Bosni, udio biomase u grijanju domaćinstava dostiže i do 60%. Međutim, stepen efikasnosti tradicionalnih peći i štednjaka je veoma nizak. Korištenje ostalih drvnih ostataka u BiH do sada je bilo zanemarivo, uprkos preko 1,3 miliona m³ dostupnog drvnog otpada sa donjom toplotnom moći od 8,139 TJ/godišnje. Međutim, javlja se interes proizvođača peleta za većim korištenjem ovog resursa. Procjenjuje se da je instalisani kapacitet kotlova na biomasu (drvni otpad, peleti i briketi) u BiH u 2010. godini iznosio oko 100 MW.

 


Udruženje BIOMASA  

Bosna i Hercegovina


LOKACIJA

  • Vilsonovo šetalište br. 9, 71000 Sarajevo, BiH  


KONTAKT

  • e-mail:
  • biomasa.bih@gmail.com
  • telefon:
  • 033 613-358
Copyright © 2015. All Rights Reserved.
Udruženje "Biomasa" Bosna i Hercegovina